New Tengchi Awards Sep 2021

Mark Kirby from Scarborough receiving his Regional Coaching Award - 6th Tengchi

Susan Bird from Sunderland receiving her Area Coaching Award - 5th Tengchi

Margaret Eames from Sheffield receiving her County Coaching Award - 3rd Tengchi

Chris Heczko from Rotherham receiving Feng Shou District Coaching Award - 2nd Tengchi

John Waind from Pickering receiving his County Coaching Award - 3rd Tengchi